Year 6 – 1975 – Senior Choir

Year 6 – 1975 – Senior Choir